Sut y caiff eich rhoddion eu gwario

Bydd pob rhodd yn cael ei wario ar bethau a fydd yn helpu i wella iechyd emosiynol a lles claf, gan ychwanegu gwerth gwirioneddol at y gofal a’r driniaeth feddygol y mae cleifion eisoes yn eu derbyn.

Bydd ein gweithgarwch codi arian cychwynnol yn cefnogi cleifion ar y Gyfarwyddiaeth Gardio thorasig sy’n cynnwys dwy ward Cardioleg, gofal Coronaidd, uned achosion dydd y Galon, clinig claf allanol Cardio thorasig a ward lawfeddygol cardio thorasig.

Disgwylir gwario eich rhoddion ar y tri maes cymorth canlynol:

1. Pwrcasu eitemau a fydd yn cefnogi iechyd a lles emosiynol cleifion tra’u bod yn yr ysbyty:

 • Darparu cronfeydd wrth law er mwyn i staff brynu lluniaeth i berthnasau gofidus, neu i brynu “danteithion” priodol i gleifion (lolis iâ, er enghraifft, pan fyddant ar gael hylif a reolir yn ofalus a’r tywydd yn boeth), efallai eitem y mae ei hangen yn fawr ar ddillad nos … Mae’r gronfa ar gael er mwyn i’r staff allu prynu beth bynnag sydd ei angen ar glaf i’w helpu i deimlo eu bod yn cael hyd yn oed mwy o ofal, yn cael gwrandawiad ac i deimlo’n gryfach yn emosiynol.
 • Pwrcasu o leiaf 6 iPad, gorchudd gwarchod a meddalwedd gwrth-firws Norton (ar gyfer gwylio’r teledu, gwrando ar gerddoriaeth, siarad â pherthynas yn Awstralia …)
 • Prynu o leiaf chwe sychwr gwallt llaw ysgafn (rydym i gyd yn teimlo’n llawer gwell i gael golch gwallt a chawod)
 • Pwrcasu cadeiriau gwely Stargazer ychwanegol fel bod un ar gael ym mhob ardal ward o Gardioleg, gan alluogi perthnasau a gofalwyr i gael noson well wrth aros dros nos gyda’u perthynas.
 • Prynu oergell/rhewgell fach ychwanegol ar gyfer storio’r rhew-pops ac ati ar gyfer claf

2.  Ariannu rhai gweithgareddau i gefnogi ac ymgysylltu â chleifion ac ychwanegu sgiliau, a all gael eu defnyddio nid yn unig ar y ward ond hefyd unwaith y byddant yn ôl gartref, a fydd yn eu helpu i ymdopi’n well pan fyddant yn teimlo’n isel neu’n bryderus.

 • Gall hyn gynnwys gweithgareddau a drefnwyd bob wythnos megis:
 • Gweithdy ymwybyddiaeth – 30 munud ddwywaith yr wythnos
 • Pilates ysgafn mewn cadair – 30 munud ddwywaith yr wythnos
 • Gweithdy byr wythnosol trin gwallt ar gyfer grwpiau bach o gleifion
 • Gweithdy byr wythnosol tylino pen ar gyfer grwpiau bach o gleifion

3. Adnewyddu Ystafell y Perthnasau a’r Ystafell Dawel ar y coridor C3.

 • I droi’r Ystafell Dawel yn “Y Cwtsh”:

Lle diogel sy’n hudo’r teulu o gleifion. Mae’r ystafell hon yn darparu lle hanfodol i berthnasau gofidus a bregus gael y sgyrsiau ingol a phwysig hyn gyda’i gilydd, gyda chlinigwyr a nyrsys.

Ar hyn o bryd mae’r ystafell yn foel a chlinigol. Eto, mae cymaint o ofid yn cael ei deimlo yno, yn digwydd yno a chymaint o wylo yno.

Gyda gofal a sensitifrwydd mawr, mae Mentro i Freuddwydio yn dymuno creu “Y Cwtsh”. Bydd y Gronfa yn darparu dodrefn meddal wrth y ffenestri, lliwiau tyner ar y waliau, golau tyner, dodrefn meddalach, peiriant dosbarthu dŵr, a pheth gwaith celf sy’n mynegi ac yn lleddfu’r emosiynau amrwd y bydd ymwelwyr â’r ystafell yn eu profi.

 • Adnewyddu Ystafell y Perthnasau:

Mae llawer ohonom wedi cael profiad o fod yn berthnasau gyda’n hanwyliaid mewn lleoliad ysbyty, gan gynnwys dros nos. Weithiau, dim ond am eu bod mor wael, mae’n bwysig bod y staff meddygol yn cyfyngu ar faint o’r teulu sy’n gallu cadw’n wylaidd gyda’u hanwyliaid. Felly, mae’n hanfodol cael lle i aros mewn Ystafell y Perthnasau, i gael mynediad i gyfleusterau ystafell ymolchi, ynghyd â rhywle i gynhesu rhywfaint o fwyd a diod, ac fel rhywle i ymlacio rhywfaint a hyd yn oed weithiau, i gipio ychydig o gwsg.

Yn union fel Y Cwtsh, bydd cronfa Mentro i Freuddwydio® yn darparu dodrefn meddal wrth y ffenestri, lliwiau tyner ar y waliau, golau tyner, dodrefn meddalach, a rhywfaint o waith celf sy’n mynegi ac yn lleddfu’r emosiynau amrwd y bydd ymwelwyr â’r ystafell yn eu profi.

Rydym yn gobeithio darparu, fel rhan o’r dodrefn newydd, wely/cadair fel bod perthynas yn gallu cael ychydig o gwsg sydd ei angen yn fawr.

Ar ben hynny, byddwn yn sicrhau bod yna ardal fach luniaeth ysgafn.

Bydd mynediad i berthnasau tshiarjo’u ffonau a cheir teledu plasma ar y wal.

Yn bwysig iawn, mae’r ddwy ystafell hyn ar gael i berthnasau ar draws y wardiau Cardioleg a gallant hefyd ddarparu lleoliad posibl ar gyfer rhai o’r gweithgareddau gweithdy byr.

Rheolir y Gronfa (o ran llywodraethu, buddsoddi, monitro a gweinyddu) gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru