Y meini prawf beirniadu ar gyfer enwebiadau unigol

 

Meini prawf beirniadu ar gyfer enwebiadau unigol

Mae’r beirniaid yn awyddus i gael enwebiadau am unigolion ar bob lefel o gyfrifoldeb y mae eu harweinyddiaeth yn ddewr, yn ysbrydoledig ac yn trawsnewid.

Unigolion sy’n:

Dylanwadu ac yn ymgysylltu drwy

 • Ddangos uniondeb a moeseg o safon uchel drwy ddangos cysondeb yn ei ymddygiad
 • Bod yn ddewr a dangos parodrwydd i fentro a herio’r status quo
 • Codi morál staff a gwella’u lles, ymgysylltu’n well â nhw a datrys unrhyw wrthdaro

Ysbrydoli ac ysgogi

 • Eraill i sicrhau canlyniadau annisgwyl a hynod; cyflawni mwy nag yr oeddent yn credu oedd yn bosibl a
 • Sbarduno eraill, drwy hynny, i ddatblygu gweledigaeth ac amcanion cyffredin; ysgogi eraill i weithio gyda’i gilydd a sicrhau’r canlyniadau gorau drwy gydweithredu a drwy weithio mewn partneriaeth

Annog eraill i fod yn greadigol ac i arloesi drwy

 • Weithio gydag eraill i nodi’r hyn y mae angen eu newid, gan ddefnyddio dulliau newydd o dddatrys problemau
 • Gweithio ar y cyd ag eraill i chwilio am syniadau newydd ac atebion newydd i broblemau a chreu amgylchedd sy’n hybu hyn

Trin pawb fel unigolion drwy

 • Feithrin ymddiriedaeth a chysylltiadau dibynadwy yn y sefydliad a’r tu allan iddo; rhoi’r cyfrifoldeb i staff ymdrin â thasgau a phenderfyniadau penodol y cawsant eu hyfforddi i ymgymryd â nhw
 • Roi sylw i anghenion unigolion i gyflawni a thyfu gan sicrhau bod pawb yn cael cyfleoedd i ddatblygu

Effeithio’n fesuradwy ar eraill a

 • Dangos yr effaith a’r cyflawniad hwnnw

 

Meini prawf beirniadu ar gyfer enwebiadau o sefydliadau

Mae’r beirniaid yn chwilio am enwebiadau o sefydliadau (o unrhyw sector yng Nghymru) y mae eu ffocws a’u buddsoddiad ar ddatblygu arweinyddiaeth ei weithwyr a’i wirfoddolwyr (tebyg i Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr Anweithredol) yn ysbrydoli ac yn cyfrannu at wella ymgysylltiad gweithwyr.

Rydym yn chwilio am sefydliadau sy’n:

Mabwysiadu strategaeth glir

 • I ddatblygu staff fel rhan o’r broses o ymgysylltu â nhw

Ysbrydoli, ysgogi ac annog

 • Staff, gwirfoddolwyr a rhanddeiliaid i ddatblygu’n arweinwyr gwell o hyd

Helpu eraill i ddysgu arwain drwy

 • Greu amgylchedd diogel a chyfleoedd i ddysgu’n ffurfiol ac yn anffurfiol

Trin pawb fel unigolion drwy

 • Roi sylw i anghenion unigolion i gyflawni a thyfu gan sicrhau bod pawb yn cael cyfleoedd i ddatblygu

Defnyddio dulliau o weithredu sy’n cael effaith fesuradwy ac sy’n dangos:

 • Y modd y mae’r sefydliad wedi elwa o’r gweithgareddau datblygu hyn o ran ymgysylltu, cynhyrchiant, hapusrwydd y staff, recriwtio, a chadw staff ac ati