Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pwy y gellir eu henwebu?
Gellir enwebu unrhyw un sydd â rôl arwain (ar ba lefel bynnag) mewn unrhyw faes neu sector i dderbyn Gwobr, ar yr amod eu bod yn gweithio neu’n gwirfoddoli yng Nghymru.

Sawl gwobr sydd ar gael?
Mae 9 Categori ar gyfer enwebiadau; mae 8 yn cydnabod arweinyddiaeth unigol yn

 • Sector Cyhoeddus
 • Arweinyddiaeth yn y sector Gwirfoddol ac Nid er Elw
 • Sector Preifat
 • Mentrau Cymdeithasol
 • Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed)
 • Merched mewn Arweinyddiaeth
 • Arweinyddiaeth mewn Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Arweinyddiaeth at y Dyfodol (Cynaliadwyedd)

ac yn olaf

 • Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych (Gwobr i sefydliadau)

 

Sut gallaf gyflwyno enwebiad?
Ewch i’r ddewislen Categorïau Gwobrau, cofrestrwch enw a manylion cyswllt eich enwebai a chi’ch hun, a lawrlwytho’r ddogfen enwebu. Unwaith y byddwch chi wedi cwblhau eich enwebiad dylech ei anfon trwy e-bost i leadingwalesawards@learningpathways.info erbyn canol nos ddydd Gwener 7fed Mehefin 2019.

Beth yw’r gost?
Ni chodir tâl am gyflwyno cais i’r Gwobrau.

Gaf fi enwebu mewn mwy nag 1 categori?
Cewch enwebu’r un unigolyn mewn mwy nag un categori – os yw’n briodol gwneud hynny.

 • Sicrhau bod eich enwebai ar gael ar y diwrnod barnu (Dydd Gwener 12fed Gorffennaf 2019 yng ngwesty’r Hilton, Caerdydd). Dyma ddiwrnod y beirniadu ar gyfer pob un ar y rhestr fer ymhob categori ac ni fydd dyddiadau arall ar gael er ein bod yn gallu cynnig cyfweliad gan Skype ar y diwrnod hwnnw.
 • Dylid trefnu i gyfarfod ag eich enwebai a drafftio’r cynnwys gyda’i gilydd – mae’n hanfodol eich bod yn cynllunio mewn da bryd a pheidiwch â gadael cwblhad eich enwebiad tan y funud olaf.
 • Darllenwch bob cwestiwn a rhoi pob ateb am y cwestiwn hwnnw yn unig
 • Cadwch eich atebion “sy’n seiliedig ar dystiolaeth” ac yn berthnasol i’r cwestiwn yr ydych yn ei ateb
 • Mae croeso i chi ateb ar ffurf pwynt yn hytrach nag ym mharagraffau
 • Ateb yr holl gwestiynau
 • Ceir uchafswm o 300 gair mewn unrhyw un adran
 • Cadarnhau eich bod wedi trafod y cyflwyniad hwn gyda eich enwebai ac y maent yn cytuno â chyflwyno

Pa iaith efallai yn gwneud fy nghyflwyniad enwebiad yn?
Rydym yn darparu dogfennau enwebu yn y Gymraeg a’r Saesneg ac annog cyfranogiad yn yr iaith o’ch dewis. Ar gyfer rhai sy’n fyr a restrir, gwneud ein gorau i hefyd yn darparu cyfle ar gyfer y cyfweliad a barnu i fod yn Gymraeg os gofynnir am hynny. (Nid yw hyn bob amser yn bosibl – ond byddwn yn gwneud ein gorau).

Ym mha iaith gaf i wneud fy nghyflwyniad enwebiad?
Yn Saesneg yn unig fydd cyfathrebu gweinyddol sy’n ymateb i enwebiadau, cyhoeddi’r rhestr fer, y diwrnod barnu a’r trefniadau seremoni wobrwyo.

Pryd fydda i’n clywed a yw fy enwebai ar y rhestr fer?
Bydd pob enwebwr ac enwebai yn clywed yn ystod yr wythnos yn dechrau 25ain  Mehefin 2019 am ganlyniad eu henwebiad.

Os bydd fy enwebai ar y rhestr fer beth fydd yn digwydd yna?
Cysylltir â’r holl enwebeion ar y rhestr fer a’u henwebwyr a gwahoddir y ddau i fynychu cyfweliadau’r panel beirniadu a chynhelir yng ngwesty’r Hilton Caerdydd ar ddydd Gwener 12fed Gorffennaf 2019.

Sylwer nad ydym yn gallu gwneud trefniadau amgen ar gyfer y beirniadu.
Bydd rhai paneli categori yn cwrdd yn y bore a rhai yn y prynhawn – pa banel sy’n cwrdd pryd fydd yn cael ei chytuno ar ôl i ni benderfynu ar y rhestr fer. Rydym yn ceisio trefnu amserlen sy’n caniatáu amser teithio i’r rhai sy’n mynychu. Nid ydym yn gallu newid amserau cyfweliadau ar ôl iddynt gael eu gosod.

Bydd pob enwebwr hefyd yn mynychu’r cyfweliad panel gyda’r enwebai.
Bydd penderfyniadau y beirniaid yn derfynol; ni fydd unrhyw ohebiaeth ynghylch y penderfyniad.

Cedwir canlyniadau’r beirniadu yn gyfrinachol nes iddynt cael eu cyhoeddi yn yr Seremoni Wobrwyo nos Iau 26ain Medi 2019

Ar y diwrnod beirniadu, yn dilyn cyfweliad y rhestr fer, rydym hefyd yn ffilmio, yn tynnu lluniau i’w defnyddio ar y wefan a’r Rhaglen ac yn cwblhau’r “daith arweinyddiaeth” pob un yn y rownd derfynol ar gyfer ein gwefan.

Pryd a ble mae’r Seremoni Wobrwyo a’r Cinio Dathlu Etifeddiaeth 2019?
Cynhelir y Seremoni Wobrwyo a’r Cinio Dathlu Cyflawniad nos Iau 26ain Medi 2019 yng ngwesty’r Hilton Caerdydd. Bydd y Seremoni Wobrwyo yn dilyn derbyniad diodydd ac yna symudwn ymlaen i’n Cinio Dathlu Cyflawniad .

Faint mae tocynnau’n costio?
Pris y tocyn fydd £67.50 (nid ydym yn codi TAW) a bydd pob un yn y rownd derfynol yn derbyn un tocyn cyfarch. Bydd rhaid talu am bob tocyn a archebwyd cyn y digwyddiad.

Disgwylir y bydd pawb ar y rhestr fer yn mynychu’r achlysur.

Sut byddwch yn cysylltu ag enwebeion y categori Arweinydd Ifanc sydd o dan 18 oed?
Mae Gwobr Arweinydd Ifanc ar gyfer Arweinwyr Ifanc rhwng 14 a 25 oed. Os yw eich enwebai’n iau na 18 oed peidiwch â darparu eu manylion cyswllt, rhowch yr enw yn unig. Ar gyfer y rheiny sy’n iau na 18 oed byddwn yn cyfathrebu â nhw trwy’r enwebydd.

Caniatâd rhiant ar gyfer enwebiadau Arweinydd Ifanc ar gyfer y rheiny sy’n iau na 18 oed:
Gofynnwn i’r enwebydd sicrhau llythyr caniatâd oddi wrth rieni unrhyw enwebai sy’n iau na 18 oed a’i gyflwyno ynghyd â’u dogfen enwebu.