Mentro i Freuddwydio

Fel rhan o etifeddiaeth Gwobrau Arwain Cymru®, rydym wedi creu’r gronfa Mentro i Freuddwydio. Nod y gronfa yw cefnogi iechyd emosiynol a lles cleifion wardiau yng Nghaerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Mae’r holl staff clinigol sy’n gofalu amdanom yn darparu cymaint o arbenigedd, gofal, caredigrwydd a chymorth i ni i gyd drwy ddarparu ymyriadau meddygol rhagorol a phriodol.

Fodd bynnag, mae cyflyrau iechyd critigol, cronig sy’n byrhau bywyd yn gofyn yn emosiynol iawn i bob claf. Mae hyn ar ben gofynion corfforol aruthrol yr afiechyd ei hun. Fel claf, er mwyn ymateb yn gorfforol gystal â phosibl i’n heriau iechyd personol, mae angen i ni hefyd gloddio’n ddwfn yn emosiynol.

Mae cyfatebiaeth uniongyrchol ar gyfer pawb sy’n ymwneud â rolau arwain – mae’r gofynion sydd arnynt fel arweinwyr hefyd yn heriol iawn yn emosiynol. Fel arweinydd, er mwyn bod yn ddewr, yn ysbrydoledig ac yn drawsnewidiol, mae angen inni gloddio’n emosiynol yn ddwfn.

Mae cynnal iechyd a lles emosiynol felly yn gorfod bod yn anhepgorol i bawb mewn rolau arwain.

Felly mae’r gronfa hon … gobeithiwn y byddwch chi hefyd yn cloddio’n ddwfn.
Diolch ichi am eich cefnogaeth
Barbara Chidgey

Noder: I ddechrau yn ystod 2019, bydd y Gronfa yn gweithredu fel cyllid “effaith ar unwaith”, fel caiff y symiau cyntaf o godi arian, rhoddion unigol, cyfraniadau rhodd cymorth gyson drwy ddebyd uniongyrchol eu trosglwyddo i’r Adran Gardioleg i’w defnyddio ar unwaith. Yna, gallwn gasglu arian yn ystod 2019 a gwario arian sy wir yn amlygu’n union sut y gall pob rhodd i Mentro i Freuddwydio wneud gwahaniaeth i les emosiynol cleifion, gan ychwanegu gwerth sylweddol at waith bendigedig y GIG.

Rheolir y Gronfa (o ran llywodraethu, buddsoddi, monitro a gweinyddu) gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru