Mentro i Freuddwydio™: sut mae’r gronfa’n gweithio

Rheolaeth y Gronfa:
Reolir y gronfa (yn nhermau llywodraethu, buddsoddi, monitro a gweinyddu) gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Nod y gronfa fydd:

  • Cefnogi iechyd emosiynol a lles cleifion wardiau ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wrth gyllido nwyddau a gwasanaethau i gefnogi cleifion unigol a /neu grwpiau o gleifion.
  • Cyfrannu at allu cleifion i wella ac i’w helpu nhw i addasu i fyw gyda chyflwr iechyd difrifol neu gronig drwy ddarparu nwyddau a gwasanaethau ar y ward sydd am ychwanegu at yr arbenigedd a gofal meddygol a gaiff pob un ohonynt tra byddant ar ward.

Adeiladu cronfa gynaliadwy o gyllid, a fydd yn tyfu dros amser ac yn darparu dyraniadau grant ymhell i’r dyfodol.
Sylwer:

  • I ddechrau bydd y Gronfa yn canolbwyntio ar gefnogi cleifion ward o fewn Cardioleg ond fe anelir at ehangu i feysydd clinigol eraill er mwyn prynu’r holl nwyddau a gwasanaethau priodol wrth i’r gronfa dyfu.
  • Bydd dethol nwyddau a gwasanaethau i hybu iechyd emosiynol unigolion a/neu grwpiau o gleifion yn rhan o gyfrifoldeb tîm clinigol y ward.

Yn 2019, i ddechrau, fe gaiff y gronfa effaith uniongyrchol wrth i ni adeiladu ymgysylltiad, rhoddion a’r naratif ategol.

Rhoddion:

Gellir rhoi rhoddion ar unrhyw bwynt i’r Gronfa hon drwy amrywiaeth o ffyrdd drwy’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Fe gaiff arian ei godi trwy ddulliau amrywiol gan gynnwys

  • a) rhoddion unigol
  • b) gweithgareddau codi arian unigol
  • c) drwy roi cymorth rhodd fisol ar ffurf debyd uniongyrchol a
  • d) cymynrodd, sef rhodd mewn ewyllys

Rhodd cymorth:

Lle bynnag y bo’n gymwys ac yn briodol, mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn annog rhoddwyr i ddefnyddio Rhodd Cymorth wrth gyfrannu a byddent yn adennill treth oddi wrth CThEM (HMRC). Ar gyfer pob rhoddwr sy’n cyfrannu at Fentro i Freuddwydio™, bydd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn rheoli pob cais Rhodd Cymorth, ac ychwanegir yr holl Rodd Cymorth at y Gronfa.

Mae hyn yn golygu bod pob rhodd o £1 â Rhodd Cymorth yn dod yn £1.25 ar gyfer y Gronfa. O hyn y mae 12.5 ceiniog yn cael ei neilltuo tuag at ffioedd gweinyddol y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, gan adael £1.125 fel y swm a roddir yn uniongyrchol i Fentro i Freuddwydio™ o’r rhodd £1 cychwynnol hwnnw.

Rheolir y Gronfa (o ran llywodraethu, buddsoddi, monitro a gweinyddu) gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru