Categorïau

 

Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus cefnogir gan Academi Cymru

Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol noddir gan Williams Ross

Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat noddir gan CIPD

Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol nodir gan ACCA

Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed)  noddir gan Hodge

Merched mewn Arweinyddiaeth cefnogir gan Consortiwm Gwobrau Arwain Cymru

Arweinyddiaeth at y Dyfodol noddir gan RWA

Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych (Gwobr i sefydliadau) a noddwyd gan The Institute of Leadership & Management

ARWEINYDDIAETH YN Y SECTOR CYHOEDDUS

Mae enwebiadau yn y categori hwn yn agored i unrhyw unigolion sydd â rôl arweinyddiaeth ar ba lefel o gyfrifoldeb o fewn unrhyw sefydliad Sector Cyhoeddus yng Nghymru (e.e. Awdurdodau Lleol, Ysgolion, GIG, Colegau Addysg Bellach, Addysg Uwch, Cyrff Cyhoeddus ac ati).

Cefnogir gan Academi Cymru

academiwales

Academi Cymru yw’r ganolfan genedlaethol ar gyfer rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn deall yr angen i greu arweinwyr ar gyfer y dyfodol – yn enwedig yn yr amseroedd heriol hyn lle mae angen arbed arian a gwneud y defnydd gorau o’r hyn sydd gennym. Yn hytrach na datblygu gwybodaeth a phrofiad tu mewn ffiniau traddodiadol, yr ydym yn ychwanegu gwerth drwy barhau i ddatblygu meddwl, arferion gorau a gwybodaeth ar draws cenedlaethau, sectorau a’r proffesiynau ar draws y gwasanaeth cyhoeddus Cymru.

Rydym yn ceisio ysbrydoli drwy osod y cyfeiriad strategol ar gyfer arweinyddiaeth yng Nghymru drwy ein digwyddiadau a’n cyhoeddiadau a galluogi arweinwyr â dulliau digymhlethdod ac effeithiol i’r heriau sy’n eu hwynebu. Rydym yn cefnogi arweinwyr fel y gallant ddatgloi eu problemau a dod o hyd i’w hatebion eu hunain a’u hymestyn i gyflawni’r posibl drwy ein rhaglenni datblygu arloesol a dulliau hwyluso. Ein nod yw dod â dysgu o’r radd flaenaf i arweinwyr a rheolwyr gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru, wrth gynnig amrywiaeth eang o weithgareddau arloesol.

ARWEINYDDIAETH YN Y SECTOR GWIRFODDOL

Mae’r categori hwn yn agored i unigolion sydd naill ai yn cael eu cyflogi gan Elusen yng Nghymru neu wirfoddolwyr yng Nghymru (yn gysylltiedig ag unrhyw sector) ac sydd â rôl arweinyddiaeth. (Mae gwirfoddoli yn cynnwys amrywiaeth o rolau megis gwirfoddoli ar gyfer corff proffesiynol, ar fwrdd Ymddiriedolwyr, llywodraethwr ysgol ac ati.)

Noddir gan Williams Ross

ARWEINYDDIAETH YN Y SECTOR PREIFAT

Mae’r categori hwn yn agored i unigolion a gyflogir yn y Sector Preifat yng Nghymru, mewn busnes o unrhyw faint neu drosiant ac sydd â rôl arweinyddiaeth ar ba lefel o gyfrifoldeb yn y busnes hwnnw.

Noddir gan CIPD

ARWEINYDDIAETH MEWN MENTER GYMDEITHASOL

Mae’r categori hwn yn agored i unigolion sy’n gweithio mewn Mentrau Cymdeithasol sydd â rôl arweinyddiaeth ar ba lefel o gyfrifoldeb. Mae Mentrau Cymdeithasol yn fusnesau sy’n masnachu at ddibenion cymdeithasol ac amgylcheddol a gyda’r elw yn ail-fuddsoddi i gynnal a hyrwyddo eu cenhadaeth ar gyfer newid cadarnhaol.

Noddir gan ACCA

GWOBR ARWEINYDD IFANC (14 – 25 OED)

Mae’r categori hwn yn agored i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sydd â rôl arweinyddiaeth mewn unrhyw swydd (cyflogedig neu wirfoddol) h.y. mewn busnes, mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, yn y gymuned, mewn ysgolion, colegau neu Addysg Uwch. (Noder: yn achos pobl ifanc o dan 18 oed, peidiwch â danfon y manylion cyswllt i ni. Byddwn yn cysylltu ond â’r i enwebwr.)

Noddir gan Hodge

MERCHED MEWN ARWEINYDDIAETH

Mae’r categori hwn yn agored i fenywod mewn swyddi arweinyddiaeth ym mhob sector (Cyhoeddus, Preifat, Gwirfoddol neu Fenter Gymdeithasol) ac ar ba lefel o gyfrifoldeb yn y sefydliad neu’r busnes.

Cefnogir gan Consortiwm Gwobrau Arwain Cymru

ARWEINYDDIAETH AT Y DYFODOL (CYNALIADWYEDD)

Mae’r categori hwn yn agored i unigolion o bob sector (Cyhoeddus, Preifat, Gwirfoddol a Mentrau Cymdeithasol) y mae eu harweinyddiaeth yn effeithio’n sylweddol ar gyfrannu at gynaliadwyedd tu mewn a thu hwnt i’r sefydliad.

Mae cynaliadwyedd yn golygu arweinyddiaeth sy’n cael effaith gadarnhaol ar unrhyw un neu bob un o’r nodau sy’n ymwneud â Llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru: ffyniant economaidd, mwy o gadernid, Cymru iachach, Cymru fwy cyfartal, cymunedau cydlynus, diwylliant bywiog a’r iaith Gymraeg, yr amgylchedd ac felly Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang.

Noddir gan RWA

Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych (Gwobr i sefydliadau)

Dyma’r wobr i sefydliad gan unrhyw sector yn amlwg wedi gweithredu strategaethau ymgysylltu llwyddiannus sy’n amlwg yn cynnwys annog datblygiad sgiliau arweinyddiaeth ei gyflogeion (a gwirfoddolwyr). Mae y beirniaid yn ceisio canfod a chydnabod sefydliad sy’n “arwain y ffordd o ran ymgysylltu a datblygu ei genhedlaeth cyflogeion (a gwirfoddolwyr), helpu i ddatblygu nesaf unigol o arweinwyr”.

Noddir gan The Institute of Leadership & Management