Noddwyr a chefnogwyr

 

Noddwyr a chefnogwyr y Gwobrau

Diolch o galon i’n noddwyr a chefnogwyr gwethfawr ar gyfer y Gwobrau 2019

“Fel y corff aelodaeth proffesiynol ar gyfer arweinwyr a rheolwyr, mae The Institute of Leadership & Management yn falch iawn o fod yn bartner gyda Gwobrau Arwain Cymru fel prif noddwyr ar gyfer 2019. Mae parch mawr i’r Gwobrau hyn gan unigolion a sefydliadau yng Nghymru ac maent yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i arweinwyr ym mhobman. Mae’r Sefydliad yn arbennig o falch o fod yn bartner brwd yn hyn, sef y flwyddyn olaf Gwobrau Arwain Cymru. Bu’n daith anhygoel dros bymtheg mlynedd; yn amlygu arweinyddiaeth ragorol a datblygu carfan helaeth o fodelau rôl ar draws pob sector, o bob rhan o Gymru ac ar bob lefel o gyfrifoldeb. Mae hon yn etifeddiaeth y gellir ymfalchïo ynddi, yng Nghymru a thu hwnt.” Phil James, Prif Swyddog Gweithredol, The Institute of Leadership & Management.”
Phil James, Prif Swyddog Gweithredol, y sefydliad arweinyddiaeth a rheoli

phil james


Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus

cefnogir gan Academi Cymru

academiwales

“Yn Academi Cymru rydym wedi ymrwymo i adeiladu arweinyddiaeth gref drwy gyfleoedd dysgu o’r radd flaenaf. Ymdrechwn i hyrwyddo a gwella nodweddion arwain ar draws Sector Cyhoeddus Cymru.
Rydym yn falch o gael noddi categori ‘Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus’ a chredwn yn gryf yn y set amrywiol o ddoniau y mae arweinwyr Cymru yn meddu arnynt. Mae’r math hwn o gydnabyddiaeth i gyflawniadau neilltuol arweinwyr Cymru yn darparu modelau rôl i bobl ym mhob haen o’r sefydliadau.
Mae llu o arweinwyr ysgogol ac ysbrydolgar yng Nghymru a gobeithiwn y bydd Gwobrau Arwain Cymru’n datgelu mwy o’u hanesion.”
Jo Carruthers, Cyfarwyddwr Academi Cymru

jo


Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol a Nid-er-elw

Noddir gan Williams Ross

“Mae Williams Ross yn falch o gael noddi unwaith eto’r categori Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol Gwobrau Arwain Cymru 2019. Mae hyn oherwydd ei fod yn arddangos enghreifftiau gwych o sut y gall arweinyddiaeth glir ac effeithiol wneud gwahaniaeth enfawr i sefydlu, twf a chynaliadwyedd sefydliadau. Mae hefyd yn dathlu’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yng Nghymru heddiw yn y Sector Gwirfoddol. Gall hyn ond helpu i feithrin hyder yn y sector hwnnw ac annog eraill i efelychu’r llwyddiannau a amlygwyd.”
John Chown, Cyfarwyddwr, Williams Ross Cyf


Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat

Noddir gan CIPD Wales

“Mae CIPD Cymru’n ymdrechu i ddatblygu bywyd gwaith a gweithio gwell, felly mae’n bleser mawr gennym noddi’r categori Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat, Gwobrau Arwain Cymru 2019. Mae ein hymchwil helaeth a’n harbenigedd yn ein galluogi i ddatblygu rhagolygon clir a diduedd am y dyfodol a hyrwyddo arferion gwaith sy’n creu’r gwerth gorau i gyflogwyr a’u gweithwyr. Mae llawer o arweinwyr ysbrydoledig a dawnus yng Nghymru, ac rydym yn falch o fod yn rhan o rywbeth sy’n dathlu eu llwyddiant.”
Lesley Richards, Pennaeth CIPD Cymru


Merched mewn Arweinyddiaeth

Noddir gan Ysgol Reolaeth Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae Ysgol Reolaeth Caerdydd yn falch o noddi’r wobr hon; ni chynrychiolir menywod yn deg mewn swyddi arwain mewn cynifer o wahanol gefndiroedd, er gwaethaf y llu o fentrau sydd wedi’u cynnal i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd hwn.

Mae’n hanfodol bod gwobrau fel hyn yn sicrhau y caiff menywod y sylw y maent yn ei haeddu; i gydnabod eu cyflawniadau ac i ysbrydoli eraill.
Siân Rees, Deon Cyswllt/Cyfarwyddwr Arloesi a Menter


Gwobr Arweinydd Ifanc (14 – 25 OED)

Noddir gan Alcumus

“Mae eisoes gan Alcumus arweinyddion ysbrydoledig ar draws y busnes. Er mwyn parhau i dyfu’r arweinwyr mawr y dyfodol, rydym yn ymroddedig i gefnogi a datblygu arweinwyr ifanc, uchelgeisiol heddiw.

Am y rheswm hwn, rydym yn falch iawn o gefnogi’r categori ‘Gwobr Arweinydd Ifanc’ yng Ngwobrau Arwain Cymru 2019. Mae’r wobr hon yn dathlu’r unigolion hynny sy’n dangos nodweddion arwain llwyddiannus o oedran ifanc.”

Valerie Rees
Prif Swyddog Pobl, Alcumus


Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol

Noddwr i’w cadarnhau


Arweinyddiaeth at y Dyfodol (Cynaliadwyedd)

Noddir gan Educ8 Group

“Rydym wedi adeiladu tîm arweinyddiaeth cryf yma yn Educ8 oherwydd rydym yn sylweddoli mai dyna’r unig ffordd i helpu pobl i gyflawni’r camau nesaf yn eu gyrfaoedd a’u bywydau a helpu sefydliadau i ddod yn fwy addas ac yn fwy cynaliadwy. Dyna pam ein bod mor awyddus i gefnogi’r categori Gwobr Arweinyddiaeth at y Dyfodol (Cynaliadwyedd), gan hyrwyddo’r rheini sy’n gweithio i wneud ein cymunedau’n fwy cynaliadwy.”
Grant Santos, Prif Swyddog Gweithredol, Educ8 Group


Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat

Noddwr i’w cadarnhau


Arweinyddiaeth mewn Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae’r categori hwn yn agored i unigolion sydd â gweledigaeth glir ac sy’n achub y blaen o fewn eu sefydliad sy’n hyrwyddo pob agwedd ar amrywiaeth a chynhwysiant.

noddir gan CMI Cymru

“Mae CMI Cymru yn gweld amrywiaeth fel rhan o ddiwylliant cynhwysiant. Mae creu diwylliant o gynhwysiant yn dibynnu ar arweinyddiaeth wych felly mae’n bleser gennym noddi’r categori hwn. Gall fod yn anodd mesur ‘diwylliant’ cwmni fel y gall mesur ‘cynhwysiant’. Ond rydyn ni’n cydnabod arweinyddiaeth dda pan fyddwn ni’n ei gweld yn ymarferol ac mae’r wobr hon yn cyd-fynd yn agos â gweledigaeth CMI Cymru: hyrwyddo arweinyddiaeth a rheolaeth well. Byddem yn annog pawb yn y rownd derfynol i anelu at statws Rheolwr Siartredig.”
Gary Metcalfe CMgr FCMI FIC, Cadeirydd CMI Cymru


Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol

noddir gan Busnes Cymdeithasol Cymru

“Rydym ni yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru yn falch iawn o gefnogi unwaith eto eleni’r categori Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol yng Ngwobrau Arwain Cymru! Mae’n bwysig iawn ein bod yn cynrychioli ac yn hyrwyddo gwaith gwych y rhai a enwebwyd tra’n tynnu sylw at yr holl fentrau cymdeithasol yng Nghymru. Wrth edrych ymlaen, mae’n fraint cynnal y categori o fewn ein Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2020.”
Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru


Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych (Gwobr i sefydliadau)

Noddir gan The Institute of Leadership & Management

“Mae’r The Institute of Leadership and Management yn credu yn y gwahaniaeth y gall arweinyddiaeth o safon ei wneud i fywydau pobl. Rydym yn ystyried arweinyddiaeth fel proses perthynol sy’n digwydd drwy bob sefydliad a chredwn y gall ysbrydoliaeth ddod ar bob ffurf ac yn aml o leoedd annisgwyl. Mae arweiniad o safon yn ymwneud â chynnal ysbrydoliaeth a dyna pam rydym yn falch ac yn freintiedig i noddi’r categori Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych.”
Phil James, Prif Swyddog Gweithredol, y sefydliad arweinyddiaeth a rheoli