Noddwyr a chefnogwyr

 

Noddwyr a chefnogwyr y Gwobrau

Diolch o galon i’n noddwyr a chefnogwyr gwethfawr ar gyfer y Gwobrau 2019

“Fel y corff aelodaeth proffesiynol ar gyfer arweinwyr a rheolwyr, mae The Institute of Leadership & Management yn falch iawn o fod yn bartner gyda Gwobrau Arwain Cymru fel prif noddwyr ar gyfer 2019. Mae parch mawr i’r Gwobrau hyn gan unigolion a sefydliadau yng Nghymru ac maent yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i arweinwyr ym mhobman. Mae’r Sefydliad yn arbennig o falch o fod yn bartner brwd yn hyn, sef y flwyddyn olaf Gwobrau Arwain Cymru. Bu’n daith anhygoel dros bymtheg mlynedd; yn amlygu arweinyddiaeth ragorol a datblygu carfan helaeth o fodelau rôl ar draws pob sector, o bob rhan o Gymru ac ar bob lefel o gyfrifoldeb. Mae hon yn etifeddiaeth y gellir ymfalchïo ynddi, yng Nghymru a thu hwnt.” Phil James, Prif Swyddog Gweithredol, The Institute of Leadership & Management.”
Phil James, Prif Swyddog Gweithredol, y sefydliad arweinyddiaeth a rheoli

phil james


Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus

cefnogir gan Academi Cymru

academiwales

“Yn Academi Cymru rydym wedi ymrwymo i adeiladu arweinyddiaeth gref drwy gyfleoedd dysgu o’r radd flaenaf. Ymdrechwn i hyrwyddo a gwella nodweddion arwain ar draws Sector Cyhoeddus Cymru.
Rydym yn falch o gael noddi categori ‘Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus’ a chredwn yn gryf yn y set amrywiol o ddoniau y mae arweinwyr Cymru yn meddu arnynt. Mae’r math hwn o gydnabyddiaeth i gyflawniadau neilltuol arweinwyr Cymru yn darparu modelau rôl i bobl ym mhob haen o’r sefydliadau.
Mae llu o arweinwyr ysgogol ac ysbrydolgar yng Nghymru a gobeithiwn y bydd Gwobrau Arwain Cymru’n datgelu mwy o’u hanesion.”
Jo Carruthers, Cyfarwyddwr Academi Cymru

jo


Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol a Nid-er-elw

Noddwr i’w cadarnhau


Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat

Noddwr i’w cadarnhau


Merched mewn Arweinyddiaeth

Noddir gan Ysgol Reolaeth Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae Ysgol Reolaeth Caerdydd yn falch o noddi’r wobr hon; ni chynrychiolir menywod yn deg mewn swyddi arwain mewn cynifer o wahanol gefndiroedd, er gwaethaf y llu o fentrau sydd wedi’u cynnal i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd hwn.

Mae’n hanfodol bod gwobrau fel hyn yn sicrhau y caiff menywod y sylw y maent yn ei haeddu; i gydnabod eu cyflawniadau ac i ysbrydoli eraill.
Siân Rees, Deon Cyswllt/Cyfarwyddwr Arloesi a Menter


Gwobr Arweinydd Ifanc (14 – 25 OED)

Noddir gan Alcumus

“Mae eisoes gan Alcumus arweinyddion ysbrydoledig ar draws y busnes. Er mwyn parhau i dyfu’r arweinwyr mawr y dyfodol, rydym yn ymroddedig i gefnogi a datblygu arweinwyr ifanc, uchelgeisiol heddiw.

Am y rheswm hwn, rydym yn falch iawn o gefnogi’r categori ‘Gwobr Arweinydd Ifanc’ yng Ngwobrau Arwain Cymru 2019. Mae’r wobr hon yn dathlu’r unigolion hynny sy’n dangos nodweddion arwain llwyddiannus o oedran ifanc.”

Valerie Rees
Prif Swyddog Pobl, Alcumus           

                                                                   


Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol

Noddwr i’w cadarnhau


Arweinyddiaeth at y Dyfodol (Cynaliadwyedd)

Noddir gan Educ8 Group

“Rydym wedi adeiladu tîm arweinyddiaeth cryf yma yn Educ8 oherwydd rydym yn sylweddoli mai dyna’r unig ffordd i helpu pobl i gyflawni’r camau nesaf yn eu gyrfaoedd a’u bywydau a helpu sefydliadau i ddod yn fwy addas ac yn fwy cynaliadwy. Dyna pam ein bod mor awyddus i gefnogi’r categori Gwobr Arweinyddiaeth at y Dyfodol (Cynaliadwyedd), gan hyrwyddo’r rheini sy’n gweithio i wneud ein cymunedau’n fwy cynaliadwy.”
Grant Santos, Prif Swyddog Gweithredol, Educ8 Group


Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat

Noddwr i’w cadarnhau


Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol

noddir gan Busnes Cymdeithasol Cymru

“Rydym ni yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru yn falch iawn o gefnogi unwaith eto eleni’r categori Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol yng Ngwobrau Arwain Cymru! Mae’n bwysig iawn ein bod yn cynrychioli ac yn hyrwyddo gwaith gwych y rhai a enwebwyd tra’n tynnu sylw at yr holl fentrau cymdeithasol yng Nghymru. Wrth edrych ymlaen, mae’n fraint cynnal y categori o fewn ein Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2020.”
Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru


Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych (Gwobr i sefydliadau)

Noddir gan The Institute of Leadership & Management

“Mae’r The Institute of Leadership and Management yn credu yn y gwahaniaeth y gall arweinyddiaeth o safon ei wneud i fywydau pobl. Rydym yn ystyried arweinyddiaeth fel proses perthynol sy’n digwydd drwy bob sefydliad a chredwn y gall ysbrydoliaeth ddod ar bob ffurf ac yn aml o leoedd annisgwyl. Mae arweiniad o safon yn ymwneud â chynnal ysbrydoliaeth a dyna pam rydym yn falch ac yn freintiedig i noddi’r categori Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych.”
Phil James, Prif Swyddog Gweithredol, y sefydliad arweinyddiaeth a rheoli