Mentro i Arwain™ yng Nghymru

Gwobrau Arwain Cymru® 2019

“Mentro i Arwain™ yng Nghymru”

Wrth lansio’r Gwobrau Arwain Cymru® 2019, ar y cyd â The Institute of Leadership & Management, gwrandawodd cymuned fusnes yr Wyddgrug ar wersi uniongyrchol ar sut y gall arweinyddiaeth drawsnewidiol gyflawni newid gwirioneddol a bod y math o arweinyddiaeth a fydd yn helpu Cymru i adeiladu dyfodol disglair.

Cynhaliwyd y lansiad gan Brif Swyddog Gweithredol Coleg Cambria, David Jones OBE (un o gyn-enillwyr Gwobr Arwain Cymru yn 2008) ar gampws trawiadol y sefydliad yn Llaneurgain sy’n gartref i’w hysgol fusnes. 

Y prif siaradwr oedd Gemma Morgan, cyn-gapten a’r milwr benywaidd cyntaf i gael ei gwobrwyo â’r cleddyf Carmen, yn dilyn ei hamser yn Kosovo. Hefyd, yn ferch chwaraeon hynod lwyddiannus, hi oedd capten tîm lacrós Cymru am rai tymhorau ac mae’n dal i gymryd rhan yn y gamp fel hyfforddwr i’r tîm Cymru o dan 19 oed. Mae Gemma bellach yn hyfforddwr a siaradwr; mae ganddi genhadaeth glir i annog eraill i gysylltu â dyngarwch arweinyddiaeth.

Rhannodd Gemma ei hanes o weithredu’n ddwfn y tu mewn i Kosovo cyn yr ymgyrch NATO lle profwyd ei harweinyddiaeth yn erbyn realiti llym gwrthdaro dynol a’r heriau o ran arweinyddiaeth a wynebodd pan ddaeth adref a dioddef gan anhwylder straen wedi trawma (PTSD) llym.

“Does dim un yn unig broffil na diffiniad o arweinydd yn bodoli, felly sut mae mynd ati i gydnabod a datblygu potensial arweinyddiaeth?  Ble rydyn ni’n dechrau?” meddai.  “Yn fy mhrofiad i, mae’n cymryd mwy na’r wybodaeth, y sgiliau a’r galluoedd cywir i arwain yn dda. Mae arweinwyr gwydn yn ysbrydoli ymdeimlad dyfnach o ystyr, ymddiriedaeth a rhyng-gysylltiad rhwng pobl. Y man cychwyn sydd gennyf yw datblygu hunanymwybyddiaeth arweinydd a synnwyr o gysylltiad ag eraill. Mae rhai yn gweld hyn fel y ‘pethau meddal’, ond credaf mai dyma’r sylfaen hanfodol y gellir adeiladu adnoddau gweithredol arweinyddiaeth drawsnewidiol arni.”

Hwyluswyd y digwyddiad gan Barbara Chidgey, Cadeirydd Gweithredol Consortiwm Gwobrau Arwain Cymru. Meddai hi: “Mae Gemma yn siaradwr a hwylusydd hynod drawiadol ac apelgar.  Mae hi’n enghraifft o arweiniad dewr ac ysbrydoledig ac roedd hi’n hollol briodol i gychwyn ar ein cyfres DPP “Mentro i Arwain® yng Nghymru”. Wnaeth Gemma cysylltu â’r gynulleidfa ac fe’i daeth â’i phrofiad o arweinyddiaeth drawsnewidiol a dynol iawn yn fyw. Rydym yn falch iawn o’i chael yn ymwneud â’r gwobrau eleni, fel siaradwr a barnwr. Rwy’n hoff iawn o’i dyfyniad: ‘Mae gan arweinyddiaeth guriad calon ddynol … dyma’r curiad calon dynol sy’n ein cadw’n fyw.’  

“Mae cyfnod enwebu’r Gwobrau bellach ar agor ac yn para tan 7fed Mehefin. Eleni ein thema yw “Mentro i Arwain®”. Rydym yn ceisio enwebiadau am unigolion yng Nghymru (ym mhob sector ac ar bob lefel o gyfrifoldeb) y mae eu harweinyddiaeth yn ddewr, yn ysbrydoledig ac yn drawsnewidiol.”

Anogir enwebiadau o bob cefndir. Dywedwch wrthym am rywun rydych yn ei adnabod ac sy’n arwain y ffordd i wneud gwahaniaeth go iawn i chi, yn eich gweithle, grŵp cymunedol neu wirfoddol. Cyflwynwch nhw ar gyfer Gwobr Arwain Cymru. Mewngofnodwch a lawrlwythwch dogfennau enwebu yn Gymraeg o
https://gwobrauarwain.cymru/nominate-2019/

hefyd ar gael yn Saesneg gan
https://leadingwalesawards.wales/nominate-2019/

Diolch yn ddiffuant i Goleg Cambria am gynnal y digwyddiad.