Mentro i Arwain™ yng Nghymru

Trosolwg o ddigwyddiadau Sgwrs Arweinyddiaeth DPP 2019:

1. Bydd pob un yn archwilio ein thema Mentro i Arwain® yng Nghymru.
2. Bydd pob un yn wahanol iawn, yn cynnwys cyfranwyr (a safbwyntiau) amrywiol ac yn cael eu cefnogi gan lawer o sefydliadau a rhwydweithiau proffesiynol, ac rydym yn hynod ddiolchgar am hynny.
3. Bydd pob un yn gyfle DPP gwych i ystyried beth mae arweinyddiaeth yn ei olygu i bob un ohonoch chi.
4. Caiff pob un ei gadeirio/hwyluso gan Barbara Chidgey (Cadeirydd Gweithredol, Gwobrau Arwain Cymru)
Ein rhanglen lawn:

Dydd Iau 21ain Mawrth yn Gofod3, Stadiwm Dinas Caerdyd (12:30 – 13:30) – ein cyfranwyr fydd Ruth Marks (Prif weithredwr, CGGC) ac Ian Price (Cyfarwyddwr, CBI Cymru)
YN LLAWN

Dydd Mawrth 9fed Ebrill yn Ysgol Fusnes Cambria, Coleg Cambria 17:30 – 19:00, cyrraedd o 17:00) – ein prif siaradwr fydd Gemma Morgan. Bydd David Jones OBE, Prif weithredwr Coleg Cambria yn lansio’r Gwobrau’n swyddogol.

Dydd Llun 29ain Ebrill yn y Pierhead, Bae Caerdydd (15:00 – 16:30, cyrraedd o 14:30) – ein cyfranwyr fydd Ben Cottam, (Pennaeth Materion Allanol, FSB Cymru), Jo Hicks (Cyfarwyddwr, Academi Cymru), Sophie Howe (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru) a Grant Santos (Prif weithredwr Educ8 Group)

Dydd Mawrth 7fed Mai yn Ysgol Fusnes Abertawe, PCYDDS (17:30 – 19:00, cyrraedd o 17:00) – arweinir gan Kate Cooper, Pennaeth Ymchwil, Polisi a Safonau, The Institute of Leadership & Management). Gyda Kate fydd Rebecca Richards, Cyfarwyddwr Academi Gyllid GIG Cymru. Enillodd Academi Gyllid GIG Cymru wobr “Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych” yn 2018.

Dydd Mawrth 14eg Mai, yn Ysgol Rheolaeth Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd (17:30 – 19:00, cyrraedd o 17:00) – gyda stori arweinyddiaeth sy’n ysbrydoli gan ein prif siaradwr John Rodway, swyddog yn y diwydiant meddalwedd.

Dydd Mercher 22ain Mai yng Ngholeg y Cymoedd (Campws Nantgarw) – cyrraedd o 09:30 a’r achlysur yn rhedeg o 10:00 – 13:00. Arweinir Nod: Ymgysylltu gan Iain Jardine – her tîm gyda gwahaniaeth go iawn! A ydych yn mentro i arwain tasg filwrol yng Nghymru? Mae Iain yn Swyddog profiadol (wedi ymddeol), Peilot Hofrennydd, Cyfarwyddwr a Hyfforddwr Perfformio yn y Llynges Frenhinol. (Pris £9.00 a ffioedd archebu ar ben)

“Mentro i Arwain yng Nghymru”

Bydd gan y Gwobrau Arwain Cymru 2019 thema o ‘Mentro i Arwain™ yng Nghymru’. Bydd y broses enwebu yn ceisio enwebiadau unigolion yng Nghymru (ym mhob sector ac ar bob lefel o gyfrifoldeb) y mae eu harweinyddiaeth yn ddewr, yn ysbrydoledig ac yn drawsnewidiol.

Mae arweinwyr dewr yn unigolion sy’n gwybod yn union beth maen nhw’n sefyll amdano ac wedyn yn sefyll amdano. Mae ganddynt werthoedd clir a thrugaredd foesol gref, sy’n eu galluogi i gymryd risgiau a allai fynd yn groes i graen eu sefydliad. Maent yn gwneud penderfyniadau sy’n arwain at weddnewid ffyrdd o weithio neu eu sefydliad. Mae eu bolineb yn ysbrydoli eu timau ac yn lleoli eu sefydliad er lles yr economi a’r gymdeithas.

Mae gan unigolion o’r fath werth amlwg ei bod “ddim yn ymwneud â nhw” ond mae’n ymwneud â’u tîm, eu busnes, eu sefydliad neu eu cymuned; nid ydynt yn chwilio am enwogrwydd. Nid ydynt yn crebachu o adborth beirniadol. Maent yn wirioneddol yn gofalu am y rhai y maent yn gweithio gyda hwy ac amdanynt. Mae eu dewrder yn dod o’r galon, yn ogystal â’u hangerdd dros y busnes, y sefydliad neu’r gymuned.

Mae’r rhai sydd mewn rolau uwch-arweinwyr ar hyn o bryd yn defnyddio’r nodweddion a’r gwerthoedd hyn er mwyn arwain eu cydweithwyr a’u sefydliad drwy’r cyfnod hwn o ansefydlogrwydd ac ansicrwydd. Maent yn darparu’r cyd-destun a’r cyfeiriad, ynghyd â’r gallu i ymgysylltu â thimau wrth ddod o hyd i’r llwybr drwy’r dydd i ddydd, heb golli golwg ar yr agenda drawsnewidiol.

Maent yn rhoi sylw llawn i’r arweiniad (trafodaethol) sydd ei angen ar gyfer gosod a chyflawni amcanion, sicrhau eglurder o ran targedau, monitro perfformiad a mesur llwyddiant. Ond, yn bwysig iawn, maent yn ategu’r dull arweinyddiaeth hwnnw gydag arddulliau arwain eraill gan ddangos eu dewrder, eu gallu i ysbrydoli, dylanwadu, meithrin cydberthnasau y gellir ymddiried ynddynt ac ymgysylltu ag eraill. Mae hyn yn eu galluogi i arwain trawsnewidiad.